Ładowanie...
Empty cart

Brak produktów w koszyku.

Regulamin Serwisu Internetowego – www.b2bgrenton.abstore.pl i szkolenia.grenton.pl.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest adresowany do Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta i określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.b2bgrenton.abstore.pl i szkolenia.grenton.pl. Serwis prowadzi GRENTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, ul. Na Wierzchowinach 3, 30-222 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000374071, NIP 6793054754, REGON 121424344, o kapitale zakładowym w wysokości: 854 450,00 zł , BDO 000117501 zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: sales@grenton.com;
  2. pod numerem telefonu: +48 12 200 29 98;
  3. formularz kontaktowy dostępny na stronach Serwisu Internetowego.
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.b2bgrenton.abstore.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Serwisie Internetowym;
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Serwisu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu Internetowego;
 5. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta;
 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego, dla której Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży jest bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 7. Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary;
 8. Regulamin – niniejszy dokument;
 9. Towar – produkt prezentowany w Serwisie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
 10. Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w ramach Serwisu, na zasadach określonych w pkt VI niniejszego Regulaminu, polegająca na świadczeniu Usługi Szkolenia.
 11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 14. Szkolenie – usługa świadczona przez Sprzedawcę w ramach Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia, polegająca na zorganizowaniu wydarzenia przeprowadzonego stacjonarnie, mającego charakter szkoleniowy o tematyce związanej z działalnością Sprzedawcy, zgodnej z opisem dostępnym na stronach Serwisu Internetowego;
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

III. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 1. Korzystanie ze Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 3. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji, dokonanej przez Sprzedawcę. Po założeniu Konta Klienta przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje dane dostępowe do Konta, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.
 4. Klient posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego ma możliwość dodania Towarów do przechowalni. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dodaniu Towarów do przechowalni jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Towarów z listy dodanych do przechowalni bądź zakończenia sesji przeglądarki przez Klienta.  
 5. Klient posiadający Konto, po zalogowaniu się do niego ma możliwość wysyłania za pomocą formularza ,,Zapytaj o produkt’’ wiadomości do Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza ,,Zapytaj o produkt’’ umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.
 6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia

 1. Informacje o Towarach i Szkoleniach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Serwisie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Przedsiębiorcy. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Przedsiębiorcę do tych czynności.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, jak również Konta w Serwisie i zalogowanie się do niego.
 5. W celu zakupu Szkolenia na stronie Serwisu Internetowego, zgodnie z ppkt 7 poniżej, Klient powinien uprzednio wypełnić formularz zgłoszeniowy Szkolenia znajdujący się pod następującym linkiem: szkolenia.grenton.pl.
 6. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ppkt 5 powyżej, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub telefonicznie w celu przekazania dalszych instrukcji związanych z dokonaniem zakupu Szkolenia.
 7. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów lub Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia.
 8. Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym za pośrednictwem telefonu, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Serwisu Internetowego. W tym celu Klient powinien:
  1. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru lub Szkolenia spośród Towarów lub Szkoleń znajdujących się na stronie internetowej Serwisu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy – w przypadku złożenia Zamówienia na Towary i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Serwisu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 9. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Przedsiębiorcę Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar lub Szkolenie, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia.
 10. W przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 11. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Przedsiębiorca na prawach konsumenta: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 12. Po zawarciu Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia, Sprzedawca potwierdza Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub pisemnie na podany przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta adres.
 13. Po zakupie Szkolenia na stronie Serwisu, do 7 dni przed planowaną datą Szkolenia, Sprzedawca wysyła szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące Szkolenia, takie jak m.in.: temat, program Szkolenia oraz miejsce, dzień i godzina w jakich będzie świadczona Usługa Szkolenia, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub za pośrednictwem wiadomości SMS, na podany przez Klienta numer telefonu.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi Szkolenia znajdują się w pkt VI poniżej.
 15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub angielskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Przedsiębiorca opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Sprzedawcy, lub z innych przyczyn wskazanych przez Sprzedawcę.
 17. O odmowie realizacji Zamówienia, niezależnie od przyczyny, Sprzedawca poinformuje Przedsiębiorcę drogą telefoniczną lub mailową.
 18. Względem Przedsiębiorców, Sprzedawca w każdej chwili może odstąpić od Umowy w całości lub w części. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, a w szczególności, która nie została wydana Przewoźnikowi, o ile z treści oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.
 19. Sprzedawca przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Przedsiębiorcę w Zamówieniu.

VI. Szkolenie

 1. Sprzedawca  za pośrednictwem Serwisu Internetowego umożliwia Klientom zakup usługi Szkolenia, zgodnie z pkt V powyżej.
 2. Na stronie Serwisu Internetowego oraz na stronie internetowej Sprzedawcy: www.grenton.pl w opisie usługi Szkolenia opisana jest jego tematyka, zakres oraz Cena.
 3. Wskazana zgodnie z pkt VII niniejszego Regulaminu Cena obejmuje udział w Szkoleniu, materiały i narzędzia niezbędne do realizacji programu danego Szkolenia oraz wskazaną w opisie Szkolenia ilość godzin szkoleniowych.
 4. Klientem uczestniczącym w Szkoleniu może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 
 5. Szkolenia mogą odbyć się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby uczestników, określonej przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy na dane Szkolenie nie zostanie osiągnięta minimalna liczba uczestników, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, który wykupił Szkolenie, za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres e-mail, bądź telefonicznie, najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia. Informacja o minimalnej liczbie osób będzie podana każdorazowo w opisie Szkolenia.
 6. Względem Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do odwołania Szkolenia oraz do zmiany terminu Szkolenia bez podania przyczyny.
 7. W przypadku o którym mowa, w ppkt 5 powyżej, Sprzedawca uzgadnia z Klientem indywidualnie nowy termin Szkolenia lub zwrot ceny za Szkolenie – zgodnie z wyborem Klienta.
 8. W przypadku zwrotu Klientowi ceny za niewykorzystane Szkolenie, o którym mowa w ppkt 7 powyżej, Sprzedawca dokonuje zwrotu na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, w terminie 14 dni, od podania przez Klienta informacji o numerze rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie odpowiednie zastosowanie mają pozostałe zapisy niniejszego Regulaminu.

VII. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest płatna na zasadach i w wysokości określonej w Zamówieniu.
 2. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Dostawa Towarów odbywa się poprzez odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy lub za pośrednictwem Przewoźnika tj. za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 1. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 1. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę Przewoźnikowi, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 2. Dostawa jest realizowana w Dni robocze. Sprzedawca może indywidualnie ustalić z Przedsiębiorcą dostawę również w dni inne niż Dni robocze.
 3. Dostawa Towarów nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
 4. Przedsiębiorca po otrzymaniu dostawy Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.
 5. Względem Przedsiębiorców, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Przedsiębiorcę w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 7. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Przedsiębiorcy, jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.
 8. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Przedsiębiorcę Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika, Sprzedawca może według swojego wyboru wyznaczyć Klientowi inny termin odbioru lub dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Klientem lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Przedsiębiorca jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu wysyłki Towaru.
 9. Przedsiębiorca zobowiązuje się do zapłaty wszelkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Zamówionych Towarów przez Przedsiębiorcę.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Przedsiębiorcy w wyniku oczekiwania na załadunek zorganizowanym przez Przedsiębiorcę transportem, w wyniku nie dostosowania się do terminu odbioru Towarów wskazanego w Zamówieniu lub określonego przez Sprzedawcę.

VIII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów oraz Szkoleń podawane są w złotych polskich oraz euro. Ceny zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
 2. Klient, który złożył Zamówienie na Szkolenie może wybrać następujące metody płatności:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś w przypadku zakupu Towaru, wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia lub przy wystawieniu faktury przelewowej – niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);
  2. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka Towaru dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia);
 1. Klient, który złożył Zamówienie na Towary, poza metodami płatności określonymi w ppkt 2 powyżej, może również wybrać następujące metody płatności:
  1. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);
  2. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).
 1. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 1. Przedsiębiorca nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Sprzedawcy, w ramach innego zobowiązania jakie łączy go ze Sprzedawcą lub od wynagrodzenia jakie przysługuje Sprzedawcy od Przedsiębiorcy, chyba że w ramach odrębnych ustaleń strony postanowiły inaczej.
 1. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawę Towarów lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Przedsiębiorcę na rzecz Sprzedawcy. Z tego tytułu Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw.

IX. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy względem Przedsiębiorców na prawach konsumenta

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
  3. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. Umowy, w której Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Przedsiębiorca na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
  9. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;
  10. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  11. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  12. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba, że Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 8. Jeżeli Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Przedsiębiorcy na prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.

X. Odpowiedzialność, wady Towaru

 1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towaru, etykietach Towaru.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy  z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 4. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Umowy sprzedaży czy świadczenia Usług na rzecz Przedsiębiorcy jest ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego złożonego przez Przedsiębiorcę Zamówienia.
 5. Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów.
 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: GRENTON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , ul. Na Wierzchowinach 3, 30 – 222 Kraków, na adres poczty elektronicznej: support@grenton.com, numer telefonu +48 12 200 26 06.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XII. Własność intelektualna

 1. Przedsiębiorca zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Sprzedawcy.
 2. Wszelkie rysunki, specyfikacje, karty techniczne, materiały reklamowe lub inne materiały udostępnione przez Sprzedawcy Przedsiębiorcy lub publicznie, stanowią wyłączną własność Sprzedawcy. Przedsiębiorca nie będzie dokonywał w tych materiałach zmian bez uprzedniej zgody Sprzedawcy
 3. Przedsiębiorca samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Sprzedawcy na logotyp działalności Przedsiębiorcy nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Sprzedawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedawcy.
 4. Przedsiębiorca wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Sprzedawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Sprzedawcy.

 

XIII. Gwarancje

 1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta lub Sprzedawcy.
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Serwisu.

XIV. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedawcy o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną korespondencji oraz realizacji Zamówień złożonych przez dotychczasowo umocowane lub upoważnione osoby i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostaną uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezprawne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. Ilekroć właściwe przepisy prawa Klienta obowiązujące w jego kraju pochodzenia okażą się dla niego względniejsze, zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące w kraju pochodzenia Klienta.
 1. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie względem Przedsiębiorców z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu.